Au
Nachádzate sa tu: Home | Národný park

Národný park Donau-Auen

sa rozprestiera medzi európskymi hlavnými mestami Viedňou a Bratislavou, chráni posledné rozsiahle 9300 ha územie pririečnych luhov v strednej Európe. Životodarnou miazgou národného parku je asi 36 km dlhý úsek voľne tečúceho Dunaja. Rieka svojou dynamikou a niekedy až 7 m vysokými záplavovými vlnami neustále mení ráz krajiny a tak vytvára životné podmienky pre mnohé zvieratá a rastliny.

Vyhlásením Národného parku Donau-Auen v roku 1996 sa dané územie dostalo pod trvalú medzinárodnú ochranu. Príroda sa tu môže rozvíjať bez hospodárskych zásahov, čo zaručuje zachovanie jej krás a sily aj pre budúce generácie.

Národný park Donau-Auen sa rozprestiera od Viedne po sútok Moravy a Dunaja, t.j. po slovensko-rakúsku hranicu. Na úseku dlhom 36 km  dosahuje v najširšom bode   šírku sotva 4 km, pretože jeho hranicu tvorí okraj lužného lesa. V severnej časti susedí územie národného parku s rozsiahlou nížinou Marchfeld (Moravské pole), jeho južnú hranicu tvorí hrana priekopovej prepadliny Viedenská panva. Táto časť od nepamäti slúži obyvateľom Viedne ako rekreačná oblasť. Celým národným parkom prechádza diaľková turistická trasa 07 (Weitwanderweg 07)  a medzinárodná cyklistická cesta (Donauradweg), ktoré sa tiahnu z nemeckého mesta Passau cez Hainburg až do Maďarska.

Vitajte v Národnom parku Donau-Auen!

Od vzniku národného parku sa podarilo vytvoriť dobré predpodklady  zamerané na jeho dlhodobý rozvoj. Tunajšie lužné lesy boli vyňaté z intenzívneho lesného hospodárenia, aby sa príroda mohla čo najprirodzenejšie rozvíjať. Vývojové trendy vodného staviteľstva sa tu zmenili a prispôsobili na udržiavanie a zlepšenie dynamiky toku. Svojou rozsiahlou ponukou exkurzií so sprievodcom, táborových pobytov, zriadením Centra národného parku-zámok ORTH a ďalšími strediskami pre návštevníkov sa stal národný park centrom vzdelávania zameraného na prírodu a ochranu životného prostredia. V tomto smerovaní chceme pokračovať aj v budúcnosti. Veľké vodné stavebné projekty zamerané na úpravy toku budú naďalej akceptovať požiadavky národného parku v duchu neustáleho zlepšovania ekológie lužnej krajiny. Z hľadiska rýchleho rozvoja regiónov Bratislava – Viedeň rastie aj význam národného parku ako ekologickej kostry celého regiónu a ľahko dostupného rekreačného a oddychového územia pre vyše milión návštevníkov ročne. Táto skutočnosť prináša nové výzvy zamerané na zlepšenie regulácie  a infraštruktúry pre návštevníkov, ako aj manažmentu prírody.

Z titulu pravdepodobne najlepšie štrukturálne rozvinutého veľkoplošného chráneného územia popri Dunaji chceme posilniť vzájomnú medzinárodnú spoluprácu s inými dunajskými chránenými územiami a prispieť aj k tvorbe ďalších chránených oblastí.

Máme v úmysle naďalej rozvíjať našu prezentáciu a preto Vám, milí návštevníci, na našej novej domácej stránke ponúkame mnoho informácií a aktualít, ako aj noviniek.
Veľa radosti pri ich objavovaní a vitajte v Národnom parku Donau-Auen!

Mag. Carl Manzano
riaditeľ národného parku