Au
Nachádzate sa tu: Home | Príroda/Veda

Príroda a veda

Národný park Doanu-Auen chráni najväčšie súvislé lužné územie v strednej Európe. V regióne medzi Viedňou a Bratislavou sa týmto spôsobom  zachoval  prirodzený tok Dunaja, ako aj jeho sprievodný lužný les, ktorý patrí medzi najpôvodnejšie a ekologicky najdôležitejšie porasty v stredoeurópskej časti povodia Dunaja.

Výskyt rôznych biotopov umožňuje obrovskú druhovú pestrosť organizmov, jedinečnú v strednej Európe z hľadiska rozlohy daného územia – Národný park Donau-Auen sa v súčasnosti rozprestiera  na ploche 9,300 ha.

Na území národného parku sa vyskytuje vyše 800 druhov vyšších rastlín, 30 druhov cicavcov a 100 druhov hniezdiacich vtákov, 8 druhov plazov, 13 druhov obojživelníkov, ako aj 60 druhov rýb. Ak k tomu pripočítame vodné a suchozemské bezstavovce a hmyz, spektrum druhovej diverzity sa rozšíri na cca 5000 druhov.

Našou snahou je návštevníkom neustále  rozširovať ponuku fauny a flóry, tento neustále rastúci  druhový lexikón rastlín a zvierat, ktoré sú pôvodnými obyvateľmi Národného parku Donau-Auen.

Podrobnejšie informácie o Dunaji – životodarnej miazge národného parku, ako aj o jednotlivých biotopoch, ochrane prírody či projektoch zameraných na jej ochranu nájdete v jednotlivých bodoch ponuky národného parku.

Na Vaše ďalšie dotazy Vám radi odpovieme na adrese: nationalpark@donauauen.at