Sprache DE
DE EN SK

Druhová ochrana    

Zvyšovanie druhovej pestrosti živých organizmov a podpora ohrozených druhov sa v Národnom parku Donau-Auen realizuje najmä formou ochrany a rozvoja jestvujúcich biotopov, ako aj dynamických procesov charakteristických pre lužnú krajinu. Základným rysom moderného ponímania ochrany prírody v národnom parku je podpora trvalej udržateľnosti veľkoplošného územia a zabezpečenie voľného pôsobenia ekologických podmienok na danom území.V osobitných prípadoch sa vypracovali pre jednotlivé druhy organizmov špeciálne záchranné programy.

Vtáky hniezdiace na štrkovitých brehoch riek

Hniezdiče na štrkovitých brehoch riek (ako kalužiačik a kulík) sú ekologickými indikátormi kvality tečúcich vôd. Tieto špeciálne druhy vtákov majú na území Národného parku Donau-Auen dostatok potravy i potrebné podmienky na hniezdenie. Výskyt daných druhov podlieha systematickému monitoringu od roku 2006 – 2014. V spolupráci s organizáciami via donau a BirdLife má celoročné monitorovanie druhov pokračovať aj v budúcnosti.

Európska korytnačka močiarna

Pri zakladaní národného parku začali vznikať prvé vedecké štúdie, ktoré priniesli mnohé poznatky týkajúce sa biológie korytnačky močiarnej (Emys orbicularis). Od roku 1998 sa v národnom parku realizuje projekt „Európska korytnačka močiarna“, ktorý zahrňuje ochranu jednotlivých ležovísk korytnačky, výskum a vývoj tohto druhu ako aj prácu s verejnosťou. Živé exempláre korytnačky močiarnej môžu návštevníci obdivovať aj v prírodnom areáli -na Zámockom ostrove v rámci Centra národného parku v Orthe.

Európsky blatniak

Blatniak tmavý (Umbra krameri) je typickým obyvateľom stojatých vôd s bahnitým dnom. Dlhé desaťročia bol v Rakúsku pokladaný za vyhynutý druh, až kým ho začiatkom 90. rokoch neobjavili v dunajských stojatých vodách. Jeho prirodzené rozšírenie sa nedalo uskutočniť, keďže sa vyskytoval iba na niektorých úsekoch mŕtvych ramien. Najdôležitejším krokom bola revitalizácia častí mŕtveho ramena Fadenbach. Umelo dochované ryby sa neskôr umiestnili do vhodných vodných prostredí. V spolupráci so Zoologickou záhradou Schönbrunn prebieha projekt chovu a prezentácie jedincov daného druhu, v rámci ktorého môžu zainteresovaní akvaristi a majitelia záhradných rybníčkov získať blatniaky aj do svojich chovov.

Orliak morský

Orliaka morského (Haliaeetus albicilla) sa podarilo v posledných rokoch etablovať v národnom parku ako hniezdiča. Veľkou nádejou sú jeho prvé vychované mláďatá. Podarilo sa to vďaka stíšeniu okolia hniezdiska (najmä v kritickom neskoršom zimnom období a na začiatku jarného obdobia), ako aj podporou rozvoja konkrétneho typu lesného porastu. To si vyžiadalo zosúľadenie opatrení týkajúcich sa rozvoja lesných porastov s reguláciou stavu lesnej zveri a výskumnou činnosťou. Na podporu rozšírenia orliaka morského v Rakúsku, hlavne hniezdenia potencionálnych párov tohto druhu sa v spolupráci s organizáciami: WWF, BirdLife Österreich, Národný park Neusiedlersee a ministerstva životného prostredia vytvoril špeciálny program na monitorovanie a ochranu orliaka. V rámci realizácie projektu sa podporuje snaha zaviesť v čase hniezdenia do vytypovaných relevantných lokalít ako aj do loveckých revírov stíšený režim. Tieto lokality sa udržujú v tajnosti.

Chrapkáč poľný

Brodivý vták chrapkáč poľný (Crex crex) patril kedysi v dunajských luhoch k hojne rozšíreným druhom. V 60-tych rokoch však jeho počet začal rapídne klesať. Najdôležitejším opatrením na jeho záchranu je neskoršia, ale presne načasovaná kosba mokraďových lúk, čím sa zabezpečí jeho úspešné hniezdenie. Potencionálne plochy na hniezdenie chrapkáča sú v národnom parku pravidelne kontrolované, aby sa v pravý čas dali realizovať potrebné opatrenia.

Myrikovka nemecká & pálka najmenšia

Pred reguláciou dunajských luhov patrili obidva druhy rastlín k typickým mokraďovým druhom. S postupne zanikajúcimi biotopmi sa aj tieto druhy vytrácali. Renaturačnými stavebným úpravami toku sa však pre ne v posledných rokoch objavili nové biotopy. Keďže sa v dunajských luhoch pri Viedni tieto druhy nemôžu rozmnožovať prirodzenou cestou, na ich opätovné rozšírenie v prírode sa naštartoval revitalizačný program. Obidva druhy rastlín sa množia v šľachtiteľskej stanici a sú následne vysádzané do voľnej prírody.

Chrobáky a iní obyvatelia mŕtveho dreva

Mŕtve drevo, ktoré je pre biodiverzitu veľmi dôležité, ľudia často v prírode podceňujú a prehliadajú. Pre mnohé živočíchy, ako napríklad rôzne druhy chrobákov, je však takýto biotop nepostrádateľný. V národnom parku sa spustil projekt na podporu obyvateľov mŕtveho dreva, t.j. obohatenie lesných a vodných plôch štruktúrami mŕtveho dreva. Takýmto spôsobom sa realizuje návrat mnohých druhov živočíchov z tohto strateného sveta späť na dané územie. Pre fúzača veľkého (Cerambyx cerdo) sa takto zabezpečil celý kataster.

Ďalšie druhy, ktorých prežitie podporuje národný park svojimi projektami

 • Topoľ čierny
 • Vinič lesný
 • Hruška divá
 • Kosatec sibírsky
  Planktonické “praveké kôrovce“ (viacero druhov)
 • Hlavátka podunajská
 • Kapor obyčajný
 • Čík európsky
 • Jeseter malý
 • Rybár riečny
 • Plamienka driemavá
 • Kavka
 • Syseľ

Ďalšie druhy, ktoré sú sledované špeciálnymi monitorovacími a vedeckými programami

 • Mlok dunajský
 • Včelár lesný
 • Haja tmavá
 • Rybárik riečny
 • Bobor
 • Vydra
 • Reofilné druhy rýb (viaceré druhy)
 • Rezavka aloovité
 • Vstavače (Orchidaceae - viaceré druhy)
 • Obyvatelia na dreve jvo vode