Sprache DE
DE EN SK

Kultúrna krajina

Niektoré historicky vzniknuté životné prostredia ostanú zachované a pestované aj na území národného parku. Zvyšujú pestrosť krajiny a obohacujú druhovú rozmanitosť bez toho, aby zásadne ovplyvňovali vývojovú perspektívu celého územia.

Lúky

Lúky Lúky budú naďalej kosené ich majiteľmi, ktorí budú usmerňovaní Správou národného parku a lesnou správou.
Na veľkoplošných lúkach v záplavových územiach sa bude prihliadať na vzácneho a veľmi neskorého hniezdiča - chrapkáča poľného prostredníctvom špeciálneho konceptu obhospodarovania lúk.

Stepné biotopy

Stepné biotopy Na zachovanie týchto extrémne suchých a na druhy bohatých biotopov v lokalite Lobau je treba odstrániť vyskytujúce sa dreviny. Dôležité opatrenia na revitalizáciu stepných biotopov: údržba (odstraňovanie drevín), spásanie ovcami v časti Obere Lobau (Fuchshäufl).

Protipovodňové hrádze

Protipovodňové hrádze Údržbu protipovodňových hrádzí má na starosti spoločnosť  via donau Österreichische Wasserstraßengesellschaft (pôvodne Wasserstraßendirektion Wien). Špeciálny plán kosby bol zostavený na tieto maloplošné špecializované územia. Pre všetky protipovodňové hrádze jestvuje priebežný plán údržby, ktorý sa však ešte všade neuplatňuje (napr. nedostatočné odstraňovanie palivového dreva).