Sprache DE
DE EN SK

Ekosystém lesa

V Pláne regionálneho managementu (Viedeň) sú uvedené podrobné podklady pre hospodársku úpravu lesov. Od vzniku národného parku sa ka×doročne určujú plánované opatrenia na základe spoločnej obchôdzky lesom. Pre celé územie národného parku je spracovaná digitálna mapa štruktúry lesov a celoplošná taxácia lesov (lesný hospodársky plán).

Opatrenia

  • do prirodzených lesných porastov sa nebude zasahovať, avšak nepôvodné druhy a druhy, ktoré sa rýchlo a spontánne šíria (agát, pajaseň ×liazkatý, javorovec jaseňolistý, jaseň pensylvánsky) sa budú eliminovať, aby sa podporilo šírenie pôvodných druhov.
  • Porasty, ktoré nezodpovedajú druhovej a štrukturálnej skladbe  pôvodného lesa sa budú postupne meniť (napr. hybridné topoľové porasty).
  • Pre obohatenie lesného spoločenstva sa bude v lese ponechávať mŕtve drevo odumretých a vyvrátených stromov.
  • Odstránia sa staré oplotenia proti divej zveri.
  • Zaháji sa veľké zmlaďovanie veľkoplošných porastov hybridných topoľov („Podporovanie zárodočných buniek“): v oblastiach s druhovým deficitom drevín sa budú účelovo sadiť a podporovať semenáče deficitných druhov drevín.
  • Nepou×ívané lesné cesty budú uvedené do pôvodného stavu.