Sprache DE
DE EN SK

Ekosystém lesa

V Pláne regionálneho managementu (Viedeň) sú uvedené podrobné podklady pre hospodársku úpravu lesov. Od vzniku národného parku sa každoročne určujú plánované opatrenia na základe spoločnej obchôdzky lesom. Pre celé územie národného parku je spracovaná digitálna mapa štruktúry lesov a celoplošná taxácia lesov (lesný hospodársky plán).

Opatrenia

  • do prirodzených lesných porastov sa nebude zasahovať, avšak nepôvodné druhy a druhy, ktoré sa rýchlo a spontánne šíria (agát, pajaseň žliazkatý, javorovec jaseňolistý, jaseň pensylvánsky) sa budú eliminovať, aby sa podporilo šírenie pôvodných druhov.
  • Porasty, ktoré nezodpovedajú druhovej a štrukturálnej skladbe  pôvodného lesa sa budú postupne meniť (napr. hybridné topoľové porasty).
  • Pre obohatenie lesného spoločenstva sa bude v lese ponechávať mŕtve drevo odumretých a vyvrátených stromov.
  • Odstránia sa staré oplotenia proti divej zveri.
  • Zaháji sa veľké zmlaďovanie veľkoplošných porastov hybridných topoľov („Podporovanie zárodočných buniek“): v oblastiach s druhovým deficitom drevín sa budú účelovo sadiť a podporovať semenáče deficitných druhov drevín.
  • Nepoužívané lesné cesty budú uvedené do pôvodného stavu.