Organizácia

Nationalpark Donau-Auen GmbH

Správa Národného parku Donau-Auen je nadradeným orgánom Národného parku Donau-Auen GmbH (verejnoprospešná spoločnosť v spolku so štátom a spolkovými krajinami Dolnorakúsko a Viedeň). Vedúcim spoločnosti je riaditeľ národného parku, ktorý sa pravidelne stretáva so zástupcami štátu a spolkových krajín. Zamestnanci spoločnosti pracujú v troch sférach: organizácia, návštevníci &región a príroda &veda, a riešia zodpovedné úlohy spoločnosti.

Špeciálne školení sprievodcovia národného parku majú na starosti vzdelávanie, sprevádzajú v národnom parku turistov, vedú projektové dni a týždne; sú vedúcimi mnohých školských projektov. O týchto aktivitách národného parku informujú verejnosť formou prezentácií a rôznymi podujatiami. Niektorí z nich pôsobia ako strážcovia prírody a v teréne ako pomocní pracovníci Správy národného parku a lesov. V národnom parku pracuje spolu asi 30 školených sprievodcov, ktorí sú externými pracovníkmi spoločnosti Národný park GmbH, od ktorej dostávajú objednávky.

Výbor podnikového vedenia

Účastníkmi Nationalpark-Verwaltung (Správy národného parku) sú: Nationalparkbetrieb Donau-Auen der Österreichischen Bundesforste AG, Eckartsau und die Nationalpark-Forstverwaltung Lobau - Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien. Management územia, ktoré patrí štátu, spadá pod opateru Rakúskych spolkových lesov, prípadne mesta Viedne. Riaditeľ národného parku spolu s vedúcimi Správy lesov v Eckartsau a Lobau tvoria tzv. “podnikový výbor“, ktorý je na pravidelných stretnutiach účastníkom hlasovania v rámci celoročného programu, projektov a aktivít národného parku.

Poradné zbory

NÖ Nationalparkbeirat

Dolnorakúska spolková krajina si na zaistenie regionálnych záujmov v rámci zákona o národnom parku zriadila vlastné grémium. Otázky poľovníctva a rybárstva riešia jednotlivé komisie. Členovia poradného zboru NÖ Nationalpark-Beirates sú menovaní na dobu 6 rokov vládou spolkovej krajiny. Sú to zástupcovia jednotlivých obcí v rámci národného parku, dvaja z každého kraja, kde národný park územne zasahuje do súkromného vlastníctva, a ktorých menuje NÖ Landes-Landwirtschaftskammer (Dolnorakúska poľnohospodárska komora); ďalší dvaja členovia sú zástupcami NÖ Landesfischereirates (Dolnorakúska rybárska rada) a jeden zástupca NÖ Wirtschaftskammer (Dol. hospodárska komora), ako aj 5 členov z dôležitých dolnorakúskych združení zameraných na ochranu prírody a životného prostredia.

Wiener Nationalparkbeirat

Mesto Viedeň si vo viedenskom zákone o národnom parku zriadilo vlastné grémium, ktoré funguje ako poradný výbor Správy národného parku pre závažné otázky. Vytvorili sa pracovné skupiny pre okruhy: rybárstvo, práca s verejnosťou, i starostlivosť o návštevníkov. Členov poradného zboru menuje spolková krajinná vláda na dobu 6 rokov. V poradnom zbore národného parku je vždy jeden zástupca Viedenskej hospodárskej komory, Viedenskej poľnohospodárskej komory a Viedenskej komory pre robotníkov a zamestnancov, vždy po jednom členovi z Viedenského krajinského poľovníckeho zväzu, z Viedenského rybárskeho výboru, ako aj 5 členov z dôležitých viedenských združení zameraných na ochranu prírody a životného prostredia.

Poradné zbory obcí

Podľa Dolnorakúskeho zákona o národnom parku si môže každá dotknutá obec pre spoluprácu s národným parkom zriadiť obecný poradný zbor . Členovia zboru majú byť zástupcami obce, majiteľov alebo užívateľov pôdy ako aj zástupcami Správy národného parku. Odporúčania zo strany jednotlivých obcí sa odovzdávajú Správe národného parku, alebo Dolnorakúskemu poradnému zboru národného parku (NÖ Nationalparkbeirat).

Najpálčivejšími témami sú poľovníctvo, rybárstvo, využívanie územia na rekreačné účely a cestné siete. Niektoré obce si v rámci poradných zborov už zriadili pracovné skupiny, niektoré to majú v pláne. Po schválení Dolnorakúskeho plánu managementu niektoré obce svoje aktivity pozastavili, avšak v obci Orth an der Donau poradný obecný zbor jestvuje naďalej.

Poradný zbor vedcov

K odbornému poradenstvu Správy národného parku bol zriadený vedecký poradný zbor, ktorý pozostáva z vedúceho, jeho zástupcu a z maximálne štrnástich ďalších členov. Členmi sú: zoológovia, botanici, limnobiológovia, odborníci z krajinného a lesného hospodárstva, z územného plánovania a z vodohospodárstva. Sú vymenovávaní a odvolávaní na základe požiadaviek členov spoločnosti, maximálne na obdobie troch rokov, pričom opätovná objednávka je možná. Stať sa členom poradného zboru je čestnou funkciou. Na riešenie špeciálnych otázok (ako napr. pozemná ekológia, prestavba toku, vodná ekológia, monitoring, usmerňovanie návštevníkov) boli zriadené pracovné skupiny.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.