Riečne stavby a regulácia Dunaja

Regulácia Dunaja v 19. storočí prispela k výraznej premene riečnej krajiny, brániacej prirodzenému rozvoju lužného ekosystému. Hlavným cieľom opatrení vodných stavieb je preto odstránenie „tvrdých“ štruktúr vodných stavieb k oživeniu krajinotvorných procesov, ktoré by mali vyústiť do relatívne prirodzenej rovnováhy.

Aktuálne projekty

Partnerská organizácia Národného parku Donau-Auen v ekologickej riečnej výstavbe viadonau využíva kombináciu udržiavacích opatrení a nových projektov, pričom vychádza z doterajších poznatkov. Takýmto spôsobom by sa mali dosiahnuť tri ciele – stabilizácia vodných hladín, skvalitnenie životného priestoru dunajských luhov aj optimalizácia infraštruktúry vodných ciest.

Kľúčovým problémom národného parku je pokračujúce prehlbovanie dunajského dna. Podľa prieskumov sa hladina vody počas nízkeho stavu od roku 1985 znížila o pol metra. K stabilizácii dna sa preto už dosť dlho realizuje rozšírený manažment splavenín. Štrk, vyťažený k udržiavaniu plavebných podmienok sa presúva na veľké vzdialenosti proti prúdu a používa na zasypávanie mimoriadne hlbokých miest. Materiál tak dlhšie zostáva na úseku národného parku a pomáha pri udržiavaní vodnej hladiny. Optimalizácia hrádzí v kritických úsekoch brodov prispieva ku skvalitneniu infraštruktúry vodnej cesty. Okrem toho sa pokračuje v pripájaní vedľajších ramien k hlavnému toku aj lokálnemu odstraňovaniu „tvrdých“ spevnených brehov.

Podľa vyhodnotených údajov už realizáciou pilotných projektov aj zasypávaním hlbokých miest vyťaženým materiálom došlo k zmierneniu prehlbovania dunajského dna. Pozitívne ekologické výsledky sú viditeľné aj s prispením vedeckej podpory renaturačných projektov. Pri nových obnovených prírodných brehoch napríklad značne narástli počty mladých rýb.

Prepojenia vôd v Spittelauer Arm a Haslau-Regelsbrunn

V rámci katalógu opatrení pre Dunaj na východ od Viedne má viadonau uskutočniť pripojenie viacerých systémov vedľajších ramien k hlavnému toku. Prvoradou úlohou bude opätovné prepojenie oboch systémov vedľajších ramien Haslau-Regelsbrunn a Spittelauer Arm.

Realizácia prepojenia vôd sa uskutočňuje v rámci projektu LIFE "Dynamic Life Lines Danube". Ten je zameraný na skvalitnenie riečnej dynamiky a následne aj stavu následných štádií mäkkého luhu, vytvárajúcich sa v prechodných územiach medzi riekou a lesom. S realizáciou prepojenia vôd s ramenom Spittelauer Arm sa začalo v zime 2019/20, práce boli ukončené na jeseň r. 2020. Prepojenie vôd Haslau-Regelsbrunn je ešte vo fáze plánovania.

Nationalpark-Donau-Auen-Flussbau2.JPG

Staršie projekty riečnych stavieb v Národnom parku Donau-Auen

Prepojenie vôd

Opätovné pripojenie vedľajších ramien k Dunaju prispieva k vytváraniu dynamického vodného systému. Opatrenia prospievajú biotopom (strmé brehy, pionierske plochy, nánosové valy...), prispôsobeným týmto podmienkam aj špecializovaným druhom (rybárik, vtáky hniezdiace v štrku, riečne ryby, pionierske rastliny, obyvatelia rýchlo tečúcich vôd...). Na viacerých miestach územia národného parku už boli vody úspešne prepojené.

Prepojenie vôd Regelsbrunn - Maria Ellend

V tejto lokalite boli prijaté prvé opatrenia vo forme pilotného projektu. Znížením brehu o 1,5 m na dĺžke 32 m, stavbou priepustu a otvorením traverz voda opäť zaliala luhy v Regelsbrunner Au. Skúsenosti viedli k ďalším opatreniam v nasledujúcich projektoch.

Prepojenie vôd v Orth

Proti prúdu od obce Orth/Donau boli obnovené tri vtoky do sústavy vôd Große und Kleine Binn odstránením pevných brehov pozdĺž rieky. Vo vedľajších ramenách bola odstránená jedna priečna stavba v plnom rozsahu a ďalšia doplnená o mostový priepust. Z toku boli ďalej vybrané staré zabezpečovacie kamene.

Odvtedy došlo v priebehu oboch tokov k značným zmenám. Naplaveniny, ktoré tu vznikali celé desaťročia, boli sčasti znovu odplavené. V niektorých malých oblastiach sa už prejavujú aj úspechy v druhovom zložení.

Prepojenie vôd Schönau

Tu sa na dvoch miestach realizovalo zníženie zabezpečenia riečneho brehu a čiastočné otvorenie traverz, deliacich tok, doplnili sa sem aj moderné mostné priepusty. V najvrchnejšej časti projektového územia opatrenia bránia, resp. výrazne brzdia dlhodobé vysychanie. V strednom úseku je takto možné zabezpečiť dynamickú krajinu s presunom materiálu. V dolnom úseku zlepšuje prietok kvalitu vody a zanášanie znečistenia spätným prúdom.

Nationalpark-Donau-Auen-Flussbau1.jpg

Odstránenie priekopových prejazdov na lesných cestách

Cestné premostenia vôd v lužnej oblasti Orth (na oboch stranách hrádze), ktoré už neboli potrebné, boli odstránené v rámci projektu LIFE. Tým došlo k zníženiu ekologických nevýhod ako prerušeniu plynulosti vodného prietoku a odstránenie prekážky vo využívaní vodstva ako koridoru pre zvieratá a rastliny. Premostenia, dôležité pre návštevníkov boli zachované ako lávky kvôli zabezpečeniu dostupnosti územia.

Hať Gänshaufentraverse

R. 2001 rekonštruovala a obnovila spoločnosť Nationalparkgesellschaft a podnik Wiener Wasserbau hať na traverze Gänshaufentraverse v lokalite Kühwörther Wasser v Lobau. Hať podporuje prirodzené striedanie hladín vody aj podzemnej vody. V odtekajúcej povodňovej vlne umožní otvorená hať odplavenie usadených nánosov. Nad haťou bola vybudovaná rozhľadňa, ktorá je často navštevovaná. Výhľad na veľkú pokojnú vodnú plochu národného parku je pôsobivý nielen kvôli krajine, umožňuje aj pozorovanie vzácneho vodného vtáctva bez ich vyrušovania.

Revitalizácia potoku Fadenbach

Potok Fadenbach v oblasti Bereich Orth/Donau až po Eckartsau je jeden z mála životných priestorov blatniaka v Rakúsku. Tento druh sa považoval za stratený, znovu objavený bol až v 90-tych rokoch 20. storočia. V rámci projektu LIFE boli prijaté opatrenia k zaisteniu prežitia tohto druhu a skvalitnenia ekologického stavu bývalého vedľajšieho dunajského ramena. Niektoré časti toku boli prehĺbené, resp. pospájané a boli vytvorené tône k prežitiu blatniaka. Na podnet pracovnej skupiny Fadenbach sa s podporou Združenia pre potok Fadenbach podarilo prehĺbiť aj ďalšie úseky toku medzi Orth/Donau a Mannsdorf.

Nationalpark-Donau-Auen-Flussbau3.jpg

Renaturácia brehu v Hainburgu

Tento projekt zahŕňal odstránenie pevných zabezpečení brehu a hrádzí oproti mestu Hainburg. Na dolnom úseku projektového územia boli na dĺžke cca. 2100 m odstránené všetky kamenné zabezpečenia. Horný úsek začína prejavovať vlastnosti nárazového brehu, preto bolo kvôli potrebám lodnej plavby nutné zabezpečiť úpätie svahu na úrovni regulačnej nízkej vody. Voľný vývoj brehu má dlhodobo zabezpečiť:

 • vznik prirodzenej a štruktúrne rozmanitej brehovej krajiny

 • priebežný bočný posun brehovej hrany a posilňovať dynamické striedanie erózie, vzniku naplavenín a presunu materiálu

 • zosilniť prienik vysokej vody do lužných lesov, priekop a vodných tokov, ležiacich za ním

 • zlepšenie prepojenia spodnej vody medzi hlavným tokom a lužnou krajinou a jeho dlhodobé otvorenie

Bezprostredne po ukončení stavebných prác sa zviditeľnil vysoký potenciál renaturácie tejto krajiny. Tečúca voda sa rýchlo rozšírila na úkor brehu. Po niekoľkých záplavách sa na plochých úsekoch prejavili typické riečne biotopy. Z tohto vývinu majú úžitok najmä pionierske lokality, skoré vývinové štádia a lúčne spoločenstvá, prospievajúc veľmi ohrozeným druhom.

Nationalpark-Donau-Auen-Flussbau4.jpg

Pilotný projekt Witzelsdorf: Prestavba hrádzí a renaturácia brehov

Ďalší míľnik pri renaturácii realizovala spoločnosť viadonau pri obci Witzelsdorf. Tento úsek toku sa predtým považoval za jeden z najviac zastavaných na celom Dunaji. Cieľom bolo obnoviť dynamiku a tvorivú silu Dunaja a podnietiť prirodzený vývoj brehu. Opatrenia projektu obsahovali:

 • Znesenie ôsmich starých hrádzí a pokusné odskúšanie nových, ekologicky optimalizovaných foriem hrádzí

 • Zníženie existujúcich múrov na 0,5 m nad regulačnou nízkou vodou (RNW)

 • Odstránenie brehu na takmer 2 km dĺžke pri ponechaní brehového zabezpečenia až na úroveň tesne nad regulačnou nízkou vodou v oblasti so silnejším prúdením

Došlo k odstráneniu cca. 30.000 m³ kamenného materiálu. Na novovzniknutom prírodnom brehu už Dunaj pôsobí, úspechom sa teda zakončila aj druhá renaturácia brehu v Národnom parku Donau-Auen.

Nationalpark-Donau-Auen-Flussbau5.jpg

Prírodný pokus Bad Deutsch-Altenburg

Cieľom prírodného pokusu spoločnosti viadonau pri Bad Deutsch-Altenburg bolo prvé spoločné odskúšanie všetkých vodostavebných opatrení. Počas stavebnej fázy bolo vykonané „granulometrické skvalitnenie dna“ (hrubým štrkom) k jeho stabilizácii: vysypanie 100.000 m³ hrubého štrku sa týkalo riečneho dna v oblasti plavebnej dráhy na dĺžke necelých 2,5 km. Potom bol sledovaný pohyb tohto materiálu na dne prúdnice. Došlo k zníženiu existujúcich hrádzí alebo ich nahradeniu ich inými formami. Ďalšími renaturačnými opatreniami bolo odstránenie brehu na predsunutom ostrove ako aj prepojenie ramena Johler Arm pri Hainburgu. Stavebné práce sa ukončili v júni 2014. Rozsiahly sprievodný ekologický výskumný program odvtedy monitoruje pôsobenie opatrení na živočíchy aj rastliny. Boli získané dôležité poznatky:

 • renaturáciou na obidvoch brehoch sa mohli vytvoriť nové štruktúry, poskytujúce ekologicky hodnotné biotopy a vytvárajúce spolu s renaturáciou blízkeho brehu oproti Hainburgu aj atraktívny prírodný vzhľad krajiny

 • znížené úpätia hrádzi vytvárajú novú prúdnicu bezprostredne pozdĺž brehu, umožňujúcu dynamický vývoj

 • v ramene Johler Arm tečie dunajská voda aj počas nízkeho stavu a poskytuje tak životný priestor mnohým ohrozeným druhom

 • boli získané hodnotné údaje o správaní sa a pohybe hrubého štrku na dunajskom dne pri rôznych rýchlostiach prúdu, obohatené ešte o júnovú vysokú vodu r. 2013

 • hustá sieť echolotových meraní prúdnicového dna poukázala na takmer neustály pohyb dna. Prenos štrku prebieha najčastejšie vo forme dún, posúvajúcich sa s relatívne vysokou rýchlosťou (niekoľkých metrov za hodinu)

Nationalpark-Donau-Auen-Flussbau6.jpg
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.