VOP

Všeobecné obchodné podmienky Národného parku Donau-Auen GmbH a ÖBf AG

Všeobecné

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa vzťahujú na rôzne podujatia a viacdňové programy uskutočňované v Národnom parku Donau-Auen. Ich organizátormi sú buď Národný park Donau-Auen GmbH (NP-GmbH), alebo Spolkové lesy Rakúska (ÖBf AG), ktorí z pozície usporiadateľov spoločne nesú zodpovednosť za rezervácie programov zákazníkmi.

Objednávky

Pri objednávaní exkurzií alebo viacdňových programov vystavia písomné potvrdenie objednávky zákazníkovi buď informačné centrá národného parku (schlossORTH Nationalpark-Zentrum alebo Infostelle Eckartsau. Potvrdenie objednávky, ktoré zákazník obdrží formou e-mailu, faxom alebo poštou, musí obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa daného podujatia (termíny, ceny, splatnosť, atď.) Výnimku tvoria podujatia, ktorých sa záujemcovia môžu zúčastniť aj bez predošlej rezervácie.

Predbežné rezervácie

Rezervácie nie sú záväzné a strácajú platnosť po uplynutí 14 dní, ak sa dovtedy nezrealizuje záväzná objednávka.

Platobné podmienky

Po realizácii záväznej objednávky vystaví NP-GmbH zákazníkovi cca 4 týždne pred začatím podujatia faktúru na urýchlené zaplatenie plnej sumy za podujatie. Ak sa pri uzatváraní objednávky nedohodnú ďalšie požiadavky, obdrží zákazník faktúru elektronicky vo forme pdf súboru na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke. Podmienkou účasti na podujatiach je včasná platba organizátorovi podujatí, NP-GmbH.

Platba viacdňových programov

Po uzavretí záväznej objednávky na viacdňový program (v NP-Camp Meierhof) vystaví organizácia NP-GmbH zákazníkovi faktúru na celkovú sumu za program. Právo zúčastniť sa programu má zákazník iba vtedy, keď sa patba zrealizuje najneskôr 8 týždňov pred začatím viacdňového programu.

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky musí byť zákazníkom podané písomnou formou (e-mailom, faxom alebo poštou) v mieste vystavenia rezervácie ( t.j. v Infocentre schlossORTH alebo v Infocentre Eckartsau – pre podujatia organizované NP-GmbH) a musí prebehnúť v stanovenej stornovacej lehote. Ak sa zrušenie objednávky zrealizuje po uplynutí stornovacej lehoty, alebo ak sa zákazník nezúčastní zarezervovaného podujatia, má organizátor podujatia NP-GmbH právo od zákazníka vyúčtovať, prípadne zadržať, celú výšku sumy (100 %) účastníckeho poplatku.

Stornovacie termíny pre jednodňové programy (exkurzie a sprevádzanie v zámku)

Bezplatné stornovacie termíny sú najneskôr do 3 dní pred začatím podujatia.

Stornovacie termíny pre viacdňové programy (v NP-Camp Meierhof)

Bezplatné stornovacie termíny pre celú skupinu sa dajú zrealizovať najneskôr osem týždňov pred začatím viacdňového programu. Zníženie počtu účastníkov je treba nahlásiť najneskôr do 3 týždňov pred začatím programu, pričom musí byť dodržaný minimálny stanovený počet účastníkov. Pri absencii zapríčinenej ochorením zákazníka bude dotyčnému, po predložení lekárskeho potvrdenia, spätne preplatený 50% účastnícky poplatok.

Reklamácie

Ak sa preukáže, že organizácie NP-GmbH alebo Öbf AG ponúkané služby zákazníkovi poskytli na nedostatočnej úrovni, sú tieto organizácie povinné poskytnúť zákazníkovi náhradnú exkurziu alebo ponúknuť zníženú cenu za exkurziu. Realizácia náhradnej exkurzie si vyžaduje súhlas návštevníka.

Náhradný program

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si organizácie NP-GmbH a Öbf AG vyhradzujú právo na zmenu, prípadne odvolanie krátkodobých programov, ako aj možnosť ponúknuť návštevníkovi jeden alebo viacero náhradných programov.

Zodpovednosť

Podľa § 1 odst.1 č. 2 KSchG (Zákon o ochrane spotrebiteľa) je zodpovednosť organizácií NP-GmbH a Öbf AG voči spotrebiteľovi za miernu a hrubú nedbanlivosť obmedzená na výšku škody, ktorá je typická pre zmluvu, ale v každom prípade výškou účastníckeho poplatku. Za mierne nedbanlivé porušenie zmluvných vedľajších povinností nenesú dané organizácie žiadnu zodpovednosť.

Za nepatrnú nedbanlivosť je podľa § 1 odst.1 č. 1 KSchG zodpovednosť NP-GmbH a Öbf AG vylúčená. Zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť je obmedzená na výšku typickej škody, ale v každom prípade na výšku účastníckej sumy, pričom zodpovednosť za škodu na živote, končatine alebo zdraví zostáva nedotknutá.

V prípade škody na predmetoch alebo majetku spoločnosti NP-GmbH a Öbf AG nesie zodpovednosť príslušný pôvodca škody, prípadne zodpovedný orgán dohľadu.

Ochrana údajov

NP-GmbH a ÖBf AG, spoločne (s Inštitútom národného parku Prírodohistorického múzea) nesú zodpovednosť podľa článku 26 nariadenia (EÚ) 2016/679 (základná právna úprava ochrany údajov - DSGVO), spracovávať údaje vašej registrácie za účelom uzavretia zmluvy s vami, až do uplynutia zákonnej doby uchovávania. Akékoľvek zverejnené citlivé údaje (najmä zdravotné údaje, ako napríklad zdravotné postihnutie alebo alergie) sa spracúvajú anonymne a sú potrebné na plnenie zmluvy.

Osobné údaje, potrebné na riadne vyhotovenie faktúry, sa postúpia príslušným organizačným jednotkám vyššej úrovne na spracovanie zmluvy a na dobu trvania retenčných období. Svoje práva si môžete uplatniť podľa článku 15-21 DSGVO e-mailom na nationalpark@donauauen.at (Národný park Donau-Auen GmbH, Schlossplatz 1, 2304 Orth / Donau). Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov ovplyvňuje vaše práva alebo záujmy, môžete podať sťažnosť proti tomuto spracovaniu na Rakúskom úrade pre ochranu údajov. NP-GmbH a ÖBf AG si vyhradzujú právo zmeniť alebo zrušiť programy v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a hosťom ponúknuť niekoľko náhradných programov.

Fotografie

Všeobecne platí, že účastníci a zamestnanci počas väčšiny exkurzií fotografujú. Ak nechcete byť vyfotografovaný, informujte o tom, prosím, najneskôr pred začatím exkurzie svojho supervízora. Organizátor alebo rangerteam nemôže ovplyvniť fotografovanie vašej osoby inými účastníkmi.

Bezpečnostné predpisy pre výlety na člnoch podľa § 6 ods. 1 Zákona o vodnej doprave

Upozorňujeme na to, že podľa § 6 ods. 1 zákona o vodnej doprave, členovia posádky a ďalšie osoby na palube dočasne zodpovedné za riadenie plavidla sa nepovažujú za duševne a fyzicky spôsobilé na takúto činnosť, ak sú v pod vplyvom alkoholu. To platí pri obsahu alkoholu v krvi 0,5 promile. Pre bezpečnú plavbu na výletných člnoch je nevyhnutná vaša pomoc podľa pokynov našich vyškolených jachtárov - vyhradzujeme si právo vylúčiť z účasti na našich lodných výletoch osoby, ktoré sú v stave opojenia alkoholom, teda duševne alebo fyzicky neschopné zúčastniť sa plavby.