Schotterstrand an der Donau, Nahaufnahme

Čísla, údaje, fakty

Národný park Donau-Auen

sa rozprestiera medzi európskymi hlavnými mestami Viedňou a Bratislavou, chráni posledné rozsiahle 9600 ha územie pririečnych luhov v strednej Európe. Životodarnou miazgou národného parku je asi 36 km dlhý úsek voľne tečúceho Dunaja. Rieka svojou dynamikou a niekedy až 7 m vysokými záplavovými vlnami neustále mení ráz krajiny a tak vytvára životné podmienky pre mnohé zvieratá a rastliny.

Vyhlásením Národného parku Donau-Auen v roku 1996 sa dané územie dostalo pod trvalú medzinárodnú ochranu. Príroda sa tu môže rozvíjať bez hospodárskych zásahov, čo zaručuje zachovanie jej krás a sily aj pre budúce generácie.

Národný park Donau-Auen sa rozprestiera od Viedne po sútok Moravy a Dunaja, t.j. po slovensko-rakúsku hranicu. Na úseku dlhom 36 km dosahuje v najširšom bode šírku sotva 4 km, pretože jeho hranicu tvorí okraj lužného lesa. V severnej časti susedí územie národného parku s rozsiahlou nížinou Marchfeld (Moravské pole), jeho južnú hranicu tvorí hrana priekopovej prepadliny Viedenská panva. Táto časť od nepamäti slúži obyvateľom Viedne ako rekreačná oblasť. Celým národným parkom prechádza diaľková turistická trasa 07 (Weitwanderweg 07) a medzinárodná cyklistická cesta (Donauradweg), ktoré sa tiahnu z nemeckého mesta Passau cez Hainburg až do Maďarska.

Nationalpark-Donau-Auen-ZDF-6.jpg

Národný park riečnych mokradí kategórie II, uznaný IUCN Terajšia rozloha je vyše 9 600 ha, z ktorej 65 % tvorí lužný les, 15 % mokraďové lúky a asi 20 % vodné plochy.

Plánuje sa ďalšie rozšírenie územia.

Funkcie

 • “Zelená stuha“ medzi územnými aglomeráciami Viedeň a Bratislava

 • najväčšie celistvé, ekologicky nenarušené a prirodzené mokraďové územie daného druhu v strednej Európe

 • územie neustále formované prirodzeným tokom Dunaja, ktorý tu má ešte charakter alpskej rieky

 • komplex ekosystémov s obrovskou druhovou rozmanitosťou v rámci živočíšnej a rastlinnej ríše, ako aj rozmanitosťou ich biotopov

 • domov a útočisko mnohých ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov

 • územie oplývajúce pôsobivou krajinnou krásou

 • prirodzený priestor pre zachytávanie povodňovej vody

 • garant zdrojov kvalitnej pitnej vody

 • “zelené pľúca“ a regulátor podnebia regiónu

 • rekreačný priestor pre ľudí.

Nationalpark-Donau-Auen-ZDF-1.jpg

Rôznorodosť biotopov

 • tok Dunaja

 • staré a bočné ramená, močariská rozličných druhov

 • štrkoviská na ostrovoch a brehoch

 • plytké brehy s naplaveninami a prechodová zóna z vody na pevninu

 • príkre hrany brehov

 • lužný les (mäkký a tvrdý luh) a svahový les

 • lúky a štrkoviská s teplo- a suchomilnými rastlinami.

Obrovská druhová rozmanitosť

 • vyše 800 druhov vyšších rastlín

 • vyše 39 druhov cicavcov a 100 druhov hniezdiacich vtákov, 8 druhov plazov a 13 druhov obojživelníkov, viac než 67 druhov rýb

 • bohatá fauna suchozemských a vodných bezstavovcov

Nationalpark-Donau-Auen-ZDF-2.jpg

Ochrana územia

1978 Lobau: (čiastočne i úplne chránené úseky, Chránená krajinná oblasť Lobau)

1979 Donau-March-Thaya-Auen: Landschaftsschutzgebiet (CHKO Dunajsko-Moravsko-Dyjské luhy)

1983 Donau-March-Auen a Untere Lobau: Ramsarschutzgebiet (Ramsarskou konvenciou chránené mokrade)

1996 vyhlásený Národný park Donau-Auen (NPDA)

1997 Medzinárodná registrácia: NPDA - priznaná kategória II štatútu IUCN (Medzinárodná únia pre ochranu prírody): ako chránené územie zriadené pre ochranu ekosystémov a na rekreačné účely

2004 Nationalpark Donau-Auen (Viedenská časť): Územie Natura 2000 podľa Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov, ako aj podľa Smernice o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

2007 Nationalpark Donau-Auen (Viedenská časť): Chránené územie európskeho významu

2007 Donau-Auen (Dunajské luhy) východne od Viedne (Dolné Rakúsko): Územie Natura 2000 / Chránené územie európskeho významu podľa Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov

2011 Donau-Auen (Dunajské luhy) východne od Viedne (Dolné Rakúsko): Územie Natura 2000 / Chránené územie európskeho významu podľa Smernice o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

Úlohy a ciele

Vyplývajúce z dohody uvedenej v článku 15a B-VG ( "Zákon o národnom parku"):

 • práce podľa kritérií IUCN so zreteľom na požiadavky obyvateľstva

 • podpora a zachovanie tohto cenného územia ako územia s vzácnou prírodou a krajinnou scenériou národného a medzinárodného významu

 • zachovanie reprezentatívnych krajinných typov tohto územia, i druhov rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov

 • umožniť využitie územia na účely vzdelávania a rekreácie, pre vedu a výskum

 • zachovanie zdrojov podzemných vôd v oblasti Dunajských luhov

Podľa medzinárodných kritérií národný park slúži:

 • na zachovanie ekologickej integrity ekosystémov pre budúce generácie

 • na vylúčenie využívania a činností, ktorých ciele sú pre územie škodlivé

 • za účelom: poskytovať psychicko-emocionálne skúsenosti, vytvárať priestor pre výskum, vzdelávanie a rekreačné príležitosti pre návštevníkov v súlade so životným prostredím

Nationalpark-Donau-Auen-ZDF-3.jpg

Zónovanie Národného parku Donau-Auen

Prírodná zóna

 • bez hospodárskeho využitia

 • bez zásahu do prírody, životného prostredia a krajiny

 • dočasne riadené opatrenia na podporu prirodzeného rozvoja

Prírodná zóna s riadeným manažmentom

 • bez zásahov, s výnimkou opatrení zameraných na podporu ochrany prírody (kosenie lúk)

Externá zóna

 • osobitné funkcie (napr. vodná cesta, polia, protipovodňová hrádza)

 • zóna cestovného ruchu a vedenia Národného parku

Nationalpark-Donau-Auen-ZDF-5.jpg
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.