Historische Karte der verzweigten Donaulandschaft

Cesta do národného parku

Až do 19. storočia bol Dunaj živelnou riekou. Potom človek rozsiahlymi drastickými reguláciami zmenil jeho prirodzený tok a vplyv na okolitú pririečnu krajinu, v snahe odvrátiť hrozby záplav a zlepšiť podmienky pre lodnú dopravu. Mnohé vedľajšie ramená boli odrezané od toku a dunajská voda v nich odvtedy prúdila iba v čase záplav. Marchfeldská hrádza odrezala ďalšie časti lužnej krajiny od vplyvu Dunaja. Ďalšie masívne zásahy nasledovali pri intenzívnom využívaní lužných lesov lesným hospodárstvom. V 50-tych rokoch začína výstavba sústavy vodných priehrad na rakúskom úseku Dunaja, ktorá ovplyvnila ekológiu celého riečneho systému. Posledný nezregulovaný úsek Dunaja ostal pri Wachau, východne od Viedne.


Weitere massive Eingriffe folgten durch die intensive forstwirtschaftliche Nutzung in weiten Teilen der Auwälder. In den 1950er Jahren begann der Ausbau einer nahezu lückenlosen Kette von Flusskraftwerken im österreichischen Teil der Donau. Dies wirkte sich auf die Ökologie des gesamten Flusssystems aus. Ein letzter verbleibender freier Fließabschnitt bestand neben der Wachau noch an der Donau östlich von Wien.

Nationalpark-Donau-Auen-Geschichte-1.jpg

Prvé úvahy a ustanovenia súvisiace s ochranou:

Od roku 1973 sa datujú prvé plány ohľadom založenia Národného parku Donau-March-Thaya-Auen (NP dunajsko-moravsko-dyjské luhy)

1978 – vyhlásenie územia Lobau za chránenú prírodnú oblasť

1982 vyhlásenie Dunajsko-moravsko-dyjských luhov v Dolnom Rakúsku za chránenú krajinnú oblasť

1983 – zaradenie územia Dunajsko-moravsko-dyjských luhov a Untere Lobau medzi mokrade medzinárodného významu (podľa Ramsarskej konvencie)

1984- plánovaná výstavba priehrady pri Hainburgu ohrozuje tento posledný dlhší úsek voľne tečúceho Dunaja a okolitú lužnú krajinu. Výzvy všetkých ochranárskych organizácií spustili protesty po celej krajine. Pred zahájením stavebných prác prevádzkovateľom projektu tisíce ľudí rôzneho veku a povolania na protest obsadilo časť lužných lesov pri Stopfenreuthe ("Hainburger Aubesetzung"). Po viacerých neúspešných policajných zásahoch proti demonštrantom v decembri 1984, nariadila spolková vláda dočasné zastavenie projektu, tzv. prestávku na premýšľanie.

Začalo skúmanie skutkového stavu z vedeckého hľadiska, pričom sa prišlo k prekvapujúcim uzáverom: od čias začatia plánovania priehrady rapídne stúpol počet druhov rýb v danom úseku Dunaja. Najdôležitejším výsledkom bolo zistenie, že dunajské luhy ležiacich východne od Viedne majú kritériá národného parku. Priznala sa aj tá skutočnosť, že dva projekty, ako je vodná priehrada a národný park sú nezlučiteľné.

Nationalpark-Donau-Auen-Geschichte-2.jpg

V roku 1989/90 nasledovala akcia WWF organizácie zameraná na odkúpenie 411 ha územia lužných lesov, tzv. Regelsbrunner Au, od štátu pomocou financií získaných z dobrovoľnej zbierky občanov. V roku 1990 sa pripravila dohoda medzi Rakúskou republikou a spolkovými krajinami Dolnorakúsko a Viedeň o vyhlásení národného parku. V rokoch 1991 až 1995 prebiehalo plánovanie národného parku spoločnosťou Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal. Dňa 27.10. 1996 došlo k podpísaniu štátnej Zmluvy o založení a údržbe Národného parku Donau-Auen podľa článku 15a B-VG medzi Rakúskou republikou a spolkovými krajinami Dolnorakúsko a Viedeň ministrom životného prostredia Martinom Bartensteinom, starostom Viedne Michaelom Häuplom a dolnorakúskym hajtmanom Erwinom Pröllom. Touto zmluvou bol národný park oficiálne založený.

Nationalpark-Donau-Auen-Geschichte-3.jpg

Čo sa neustále deje v našich lesoch a na lúkach? Lesné hospodárstvo je už dlhodobo pozastavené, štrukturálna diverzita a druhové zloženie lužných lesov, ako aj podiel mŕtveho dreva ukazujú vývoj späť k divočine. Z toho profitujú mnohé vzácne druhy chrobákov, ďatľov, sov a netopierov, ktoré osídľujú starnúce stromy, ako aj viac ako 1 000 druhov húb. Niektoré aluviálne lúky, ktoré obohacujú krajinu a biodiverzitu v Národnom parku, sa naďalej obhospodarujú šetrne, zatiaľ čo tzv."horúce lúky" - jedinečné suché trávnaté lokality stepného charakteru - sa aktívne udržiavajú, aby sa zachovali.

Na území boli vytvorené pokojné oblasti, ktoré mnohé citlivé druhy prijímajú ako biotop - napríklad orliak morský, ktorý v Rakúsku už dlho nehniezdil. V súčasnosti je Národný park ohniskom domácej populácie, v ktorej hniezdi až šesť párov tohto majestátneho dravca. Podporované sú najmä niektoré vzácne a charakteristické živočíšne druhy tejto pririečnej krajiny, ako napríklad európska korytnačka močiarna. Tvorí tu poslednú reprodukčnú autochtónnu populáciu v Rakúsku. V dunajských lužných lesoch východne od Viedne sa dodnes vyskytujú aj mnohé botanické špeciality, ako napríklad topoľ čierny, rezavka aloovitá,a vinič divý.

Nationalpark-Donau-Auen-GeschichteHeute1.jpg

Veľké úspechy sa dosiahli v oblasti ekologického riečneho inžinierstva v spolupráci s firmou viadonau. Staré ramená, ktoré boli reguláciou odrezané, boli znovu napojené na Dunaj a spevnené úseky brehov boli upravené do prírodnej podoby. Tým sa charakter dynamickej lužnej krajiny nielen zachováva, ale sa aj zlepšuje. Povodne čoraz viac prenikajú do oblasti a neustále ju pretvárajú. Vytvárajú sa tak biotopy, ktoré sú prospešné pre veľké množstvo ohrozených druhov, ako sú široké, nezalesnené štrkové plochy a strmé brehové zlomy.

Po prvom projekte prepojenia vodnej siete v Haslau-Regelsbrunn, ktorý inicioval WWF a plán Národného parku, nasledovali ďalšie v Orth/Donau a Schönau. Na druhom brehu oproti Hainburgu bolo odstránených takmer 3 km násypov - krátko nato Dunaj tieto plochy zrekultivoval a vytvoril štrukturálne bohatý, prirodzený breh. Tieto inovatívne projekty rýchlo vzbudili záujem v celej Európe. Následne boli zrekultivované ďalšie brehy v národnom parku a rameno Hainburger Johlerarm bolo znovu napojené na rieku. Ďalší projekt umožnil renaturáciu ramena Spittelauer Arm v oblasti Stopfenreuther Au, ktoré je teraz sprietočnené po veľkú časť roka. Ďalšie projekty sa už plánujú.

Medzinárodná spolupráca a výmena skúseností s partnerskými chránenými oblasťami je základným cieľom práce národných parkov. Sieť DANUBEPARKS, ktorá vznikla z iniciatívy Národného parku Donau-Auen, zahŕňa chránené územia od Bavorska po deltu Dunaja a nepretržite realizuje spoločné projekty v oblasti ochrany prírody a druhov, ako aj ekoturistiky. Alpsko-karpatský riečny koridor ako úspešne realizovaný projekt v regióne Centrope Viedeň-Bratislava umožnil ekologické zlepšenia na viacerých prítokoch Dunaja, ako sú Fischa, Schwechat a ďalšie rieky na susednom Slovensku, za intenzívneho zapojenia miestneho obyvateľstva.

Nationalpark-Donau-Auen-GeschichteHeute3.jpg

Odhaduje sa, že Národný park Donau-Auen ako atraktívnu rekreačnú oblasť navštívia ročne približne 2 milióny ľudí. Mnohí z nich sem chodia na prechádzky, pešiu turistiku a cykloturistiku. Veľký záujem je však aj o environmentálnu výchovu. Centrum národného parku schlossORTH vrátane zážitkového areálu Schlossinsel je miestom prvého kontaktu pre návštevníkov, informačným centrom a výletným cieľom.

Exkurzie so sprievodcom (rangerom národného parku) sú tiež obľúbené u malých aj veľkých hostí. Výlety loďou na kanoe alebo gumovom člne, rodinné oslavy, workshopy a niekoľkodňové tábory pre školské triedy a rodiny ponúkajú ďalšie zaujímavé možnosti objavovania prírodných pokladov v Národnom parku Donau-Auen.

Od založenia národného parku v roku 1996 sa toto chránené územie zachováva a ekologicky zveľaďuje v úzkej spolupráci s mnohými organizáciami, inštitúciami a regionálnymi partnermi. Úspechy dosiahnuté pre túto vzácnu, jedinečnú prírodnú oblasť, jej faunu a flóru sú pre nás podnetom, aby sme pokračovali na našej spoločnej ceste a v súlade s naším mottom "Voľná rieka. Divý les.", budeme aj naďalej rozvíjať Národný park Donau-Auen (Dunajské luhy).

Nationalpark-Donau-Auen-GeschichteHeute2.jpg
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.