Aulandschaft mit Wald und Gewässer, Luftbild

DANUBEPARKS

DANUBEPARKS - Sieť chránených území na Dunaji

Rieka Dunaj je veľtokom medzinárodného významu, ktorý je jedinečný aj tým, že preteká najväčším počtom európskych štátov. Napriek nepriaznivým ľudským zásahom patria prírodné územia pozdĺž Dunaja z hľadiska ochrany biologickej rozmanitosti druhov v juhovýchodnej Európe aj v súčasnosti k jedinečným európskym oblastiam nadregionálneho významu. Na tejto druhovej ochrane sa podieľajú viaceré chránené územia popri Dunaji, ktorých správcovia musia čeliť podobným problémom.

Proces tvorby siete chránených území na Dunaji začal v roku 2007 a ich vzájomná spolupráca sa rozvinula vďaka dvom programovým projektom EÚ, ktoré sú sponzorované z programu Juhovýchodná Európa ( ETC- South East Europe).

Roky intenzívnej spolupráce vyvrcholili v auguste 2014 založením organizácie DANUBEPARKS – platformy pre dlhodobú intenzívnu spoluprácu. Cieľom danej spolupráce je optimalizácia manažmentu v chránených územiach aplikovaním vedeckých poznatkov, rozvoj spoločných konceptov ochrany prírody, posilnenie medzinárodnej politickej propagácie ochrany prírodných oblastí formou vzájomnej dunajskej stratégie, ako aj realizácia ukážkových pilotných projektov. Rozmanité sú jednak okruhy vzájomnej spolupráce ako aj lokálne úlohy jednotlivých chránených oblastí, ako napr. revitalizácia toku, ochrana špecifických biotopov a indikačných druhov organizmov, monitoring, environmentálne vzdelávanie.

Medzičasom sa organizácia DANUBEPARKS stala významným partnerom projektového fondu pre dunajský región - EUSDR, ako aj Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj – ICPDR. S dunajskými chránenými územiami úzko spolupracujú aj organizácie z iných odvetví, ako napr. NEWADA Duo (Sieť administrácií Dunajskej vodnej cesty) a DCC (nadnárodná organizácia Danube Competence Center, cestovný ruch). Cieľom spolupráce je nájsť vzájomné integračné riešenia. Ďalšími dôležitými partnermi sú organizácie zamerané na ochranu prírody: WWF Dunajsko-karpatský program a BirdLife international.

Nationalpark-Donau-Auen-dp2.JPG

Aktuálne projekty

LIFE Danube Free Sky

Úrazy elektrickým prúdom a kolízie s elektrickým vedením predstavujú pre mnohé druhy vtákov jednu z najväčších hrozieb, ktorá každoročne spôsobuje tisíce úmrtí a zranení, ktorým sa dá predísť. Vplyv týchto elektrických vedení často ohrozuje zimné populácie a hniezdiská. Na tieto hrozby sa zameriava nový LIFE projekt Danube Free Sky. Je to jedinečný príklad nadnárodnej spolupráce pozdĺž jedného z najdôležitejších migračných koridorov, miest odpočinku a zimovísk mnohých druhov vtákov v Európe - Dunaja.

Projekt sa začal v septembri 2020 a je financovaný z programu Európskej únie LIFE. Počas päťročného obdobia do roku 2026 15 partnerov zo siedmich krajín úzko spolupracuje na vývoji a realizácii opatrení na ochranu vtáctva. Celkovo bude na území projektu upravených a „bezpečných pre vtáctvo“ viac ako 245 km elektrických vedení a viac ako 3 200 najnebezpečnejších elektrických stĺpov. Inštaláciou zariadení na ochranu vtáctva a izoláciou nebezpečných stožiarov v 23 lokalitách územia Natura 2000 a na deviatich významných vtáčích územiach (Important Bird Areas) sa v rámci projektu LIFE Danube Free Sky ročne ochráni približne 2 000 jedincov pred smrteľnými kolíziami a úrazmi elektrickým prúdom.

Tento celodunajský projekt koordinuje mimovládna organizácia Raptor Protection (Ochrana dravcov) na Slovensku. V Rakúsku Národný park Donau-Auen (Dunajské luhy) a spoločnosť ÖBB-Infrastruktur AG úzko spolupracujú v rámci programu LIFE Danube Free Sky (Dunajské slobodné nebo), aby sa železničná trať južne od Národného parku (Schnellbahn S7) z Viedne do Wolfsthalu stala bezpečnou pre vtáky. To prospieva veľkým vtákom v regióne, ako sú orliaky morské, orly kráľovské, haje červené,haje tmavé a výry skalné.

Nationalpark-Donau-Auen-FreeSky.jpg

LIFE WILDisland

Po úvodnej inventarizácii dunajských ostrovov v rámci projektu DANUBEparksCONNECTED spustila spoločnosť DANUBEPARKS v roku 2021 spolu s partnermi z oblasti vodných ciest, vodnej energie a lesného hospodárstva projekt LIFE WILDisland s cieľom chrániť a revitalizovať posledné takmer prírodné "divoké" ostrovy na Dunaji.

Ide o skvelý príklad medzisektorovej cezhraničnej spolupráce, do ktorej sa zapojilo 15 partnerov z ôsmich krajín. Spojili svoje sily, aby obnovili a zachovali celkovo 34 ostrovov od Nemecka po Rumunsko. V rámci projektu sú stanovené tieto opatrenia: Obnova ostrovov vo vodných elektrárňach (horný Dunaj), Optimalizácia sivej (plavebnej) infraštruktúry s cieľom iniciovať a obnoviť ostrovy (stredný Dunaj), Manažment sedimentov (dolný Dunaj), Opatrenia na obnovu mäkkých lužných lesov (prioritný biotop EÚ 91E0*: Lužné lesy s jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) a jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior)), ako aj kampaň na zvyšovanie povedomia a ochranu biotopového koridoru Divoký ostrov Dunaja (Danube Wild Island Habitat Corridor) v rámci celého Dunaja.

Cieľom projektu LIFE WILDisland je vytvoriť príklad Best-Practice ekologického koridoru v EÚ s podporou Komisie EÚ a strategických partnerov, ako je Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR), Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť a Ramsarský dohovor.

Viac informácií nájdete na https://wildisland.danubeparks.org/

Nationalpark-Donau-Auen-WildIsland.jpg

Viac o DANUBEPARKS:

Ponuku informácií všetkých spoločných aktivít dunajských chránených území ako aj výsledky ich projektov poskytuje aj na stiahnutie webová stránka www.danubeparks.org.

Kontakt

DANUBEPARKS, c/o Nationalpark Donau-Auen
Mag. Georg Frank (generálny sekretár)
Schlossplatz 1, A-2304 Orth an der Donau
e-mail: g.frank@danubeparks.org

Nationalpark-Donau-Auen-dp1.JPG

DANUBEparksCONNECTED

Od januára 2017 sa presadzujú opatrenia vedúce k posilneniu Dunaja ako koridoru životného priestoru a na podporu ekologickej konektivity prostredníctvom projektu DANUBEparksCONNECTED. Tento projekt bol financovaný prostredníctvom podporného programu EU Interreg Danube Transnational Programme a bol ukončený v novembri 2019. Spoločne s partnermi zo všetkých podunajských krajín a z rôznych sektorov (napr. energetického, lodnej dopravy, správy lesov) presadzoval DANUBEparksCONNECTED úspešne konkrétne opatrenia na vode.

Príkladom medzinárodnej spolupráce pozdĺž Dunaja sú dva pracovné balíčky DANUBEparksCONNECTED:

WILDisland – Iniciatíva na ochranu posledných ostrovov divočiny

V rámci programu DANUBEparksCONNECTED sa po prvýkrát vytvoril súpis všetkých ostrovov na Dunaji. S pôsobivými výsledkami: od prameňa v Nemecku po rumunsko-ukrajinskú deltu Dunaja existuje viac ako 900 ostrovov (celková plocha 137 000 hektárov). Prekvapivé a zároveň príjemné: 147 ostrovov je stále ešte nedotknutých a úplne prirodzených. Iniciatíva WILDisland sa začala navždy chrániť tieto prírodné skvosty. Dohody boli uzatvorené so správami lesov a vodných ciest a v Bavorsku boli dokonca podpísané na ministerskej úrovni. Úspešná revitalizácia sa mohla uskutočniť, v Rakúsku bolo znovu reaktivované vedľajšie rameno pri ostrove Wolfsthal.

DANUBE FREE SKY – záchrana životov prostredníctvom spolupráce

Dunaj je dôležitou migračnou cestou pre vtáky. Kačice a husi, rybári riečni, vzácne dravé vtáky a bociany využívajú na orientáciu rieku. Na okolitých lužných územiach sa nachádza vyše 12000 kilometrov elektrického vedenia a krížom cez Dunaj prechádza 200 vedení vysokého napätia ako často neviditeľné prekážky. S týmito vedeniami každý rok smrteľne kolidujú desaťtisíce vtákov. V rámci DANUBE FREE SKY tu boli na ochranu vtákov na vedeniach nainštalované vlajky. Takto označené elektrické vedenia sú lepšie viditeľné, vtáky sa im môžu vyhnúť a riziko smrteľných zrážok sa zníži o 90%. Na rakúskom úseku Dunaja boli takmer všetky vedenia križujúce Dunaj označené v spolupráci s prevádzkovateľmi elektrických sietí. DANUBEparksCONNECTED každý rok zachraňuje životy tisícov vtákov. Následný projekt LIFE Danube Free Sky odštartuje v septembri 2020, v rámci ktorého sa budú na Dunaji implementovať ďalšie opatrenia na ochranu vtákov.

Projekt DANUBEparksCONNECTED bol podporovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Danube Transnational Programme. Viac informácií o projekte DANUBEparksCONNECTED nájdete tu. EV záverečnej brožúre je uvedený prehľad opatrení zavedených na ochranu siete biotopov v rieke, lužných lesoch, suchých biotopoch a vo vzduchu.

Skúsenosti DANUBEparksCONNECTED vyúsťujú do formulácie Guiding Principles for Ecological Connectivity. (hlavných zásad ekologickej konektivity)

Nationalpark-Donau-Auen-dp5.jpg

DANUBEPARKS STEP 2.0

Úspešná spolupráca z minulých rokov, ako aj výber ukážkového projektu v „Stratégii EÚ pre Podunajsko“ sú dôkazom toho, akú dôležitú úlohu môže plniť sieť dunajských chránených území pre ochranu prírody v Európe. Preto v súčasnosti podunajské chránené územia pokračujú v začatej práci formou projektu DANUBEPARKS STEP 2.0.

V nadväznosti na existujúce stratégie a akčné plány sa presadili opatrenia zamerané na ochranu prírody. Podporný program EÚ - ETC-South East Europe financoval projekt od októbra 2012 do septembra 2014 sumou vo výške 2,2 milióna €. Prehľad o aktivitách a ich výsledkoch je zahrnutý v projektovej správe.

Opatrenia zamerané na druhovú ochranu topoľa čierneho a orliaka morského

Mapovanie výskytu dôležitého rastlinného druhu – topoľa čierneho pozdĺž Dunaja, ako aj ochrana jestvujúcich mohutných solitérov daného druhu, prispievajú k podpore dynamiky lužných lesov. Pre zabezpečenie ochrany miestnych genotypov sa zrealizovala jednak analýza ich genetickej variability, ako aj pilotné projekty opätovného zalesňovania daného druhu.

V nadväznosti na "Akčný plán na ochranu orliaka morského“ boli pripravené pre celé územie Dunaja koordinačné ochranné opatrenia. Do prvého sčítania zimujúcich orliakov bola v hojnom počte zapojená aj verejnosť.

Riečna morfológia a dynamika toku

Monitoring kulíka riečneho a brehule riečnej- typických druhov prirodzených dynamických riečnych brehov – sa zopakoval v rámci medzinárodného projektu Spoločný prieskum Dunaja /Joint Danube Survey/ pod vedením ICPDR, a touto spoluprácou stúpla aj politická vážnosť projektu.

Jednotlivé chránené územia rozvinuli aj akčný plán pre revitalizáciu a ochranu dynamických riečnych biotopov. Okrem plánovania príkladných riečnych revitalizačných opatrení obsahuje tento celo dunajský koncept aj ochranu tzv. „divokých“ dunajských ostrovov, ktoré sú ešte stále silne ovplyvnené prirodzenou dynamikou rieky.

Prírodná turistika

V rámci rozvoja prírodného turizmu v DANUBEPARKS sa vytýčil míľnik pre plány do budúcnosti zamerané na spoznávanie dunajskej prírody. Neďaleko Budapešti sa naplánovalo spoločné návštevnícke centrum, ktoré bude zastrešovať všetky dunajské chránené územia. Okrem toho sa vytýčili kritéria kvality pre produkty cestovného ruchu v chránených územiach, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu ponuky pre návštevníkov.

Aký počet návštevníkov znesie chránené územie bez toho, aby v ňom nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu ekosystémov? Táto otázka sa stala aj súčasťou štúdie o únosnosti územia Delty Dunaja a Dunajských luhov regiónu Neuburg-Ingolstadt.

Nationalpark-Donau-Auen-dp4.jpg

DANUBEPARKS 2009-2012

Projekt zahŕňa spoluprácu 12 dunajských chránených území z 8 podunajských štátov a projektový rozpočet vo výške 2,7 milióna €, ktorý umožnil realizáciu rôznych opatrení. Najdôležitejšie výsledky tohto prvého projektu sú zahrnuté podľa nasledovných pracovných oblastí. Ďalšie informácie sú k dispozícii aj na stiahnutie v projektových správach.

Manažment životného prostredia chránených území

Rozpracovanie podunajských konceptov na ochranu dunajských luhov a tvorba cezhraničných manažmentových plánov prispeli k medzinárodnému koordinačnému plánovaniu správy chránených oblastí. Pilotnou realizáciou opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia daných území (revitalizácia lúk, zalesňovanie, nákup pozemkov s hodnotnými lokalitami) sa získali cenné skúsenosti a viditeľné výsledky.

Riečna morfológia

Rozvoj spoločnej stratégie chránených území popri Dunaji zameranej na riešenie konfliktov medzi ochranou prírody a dunajskou plavbou bol dôležitým medzníkom pre výmenu skúseností a vytvorenie bázy pre budúcu medzisektorovú spoluprácu. Realizáciou viacerých revitalizačných riečnych projektov sa opätovne sprietočnili viaceré bočné dunajské ramená s hlavným tokom a budovanie priečnych hrádzí sa realizovalo šetrnejším spôsobom s ohľadom k životnému prostrediu.

Druhová ochrana

V projekte rozpracovaný „Akčný plán na ochranu orliaka morského na Dunaji“ bol prijatý Európskou radou /Bernský dohovor a v súčasnosti tvorí základ pre realizáciu ochranných opatrení. Zintenzívnila sa ochrana hniezd a monitoring jedincov a získané údaje sa zhromažďujú v celo dunajskej databáze orliaka morského.

Monitoring a NATURA 2000

Celistvejší obraz na riečnu morfológiu pozdĺž celého Dunaja poskytlo sledovanie vybraných druhov - kulíka riečneho a brehule, ktoré sú indikátormi dynamických riečnych biotopov. Publikácie k manažmentu bobrov a databanka rýb tieto aktivity zavŕšili.

Prírodný turizmus

Spoločná stratégia pre prírodný turizmus predstavuje teraz základ pre budúce projekty. Počas prvých rokov spolupráce sa rozbehli výlety na člnoch a bicykloch a zorganizovalo sa spoločné školenie sprievodcov prírodou.

Nationalpark-Donau-Auen-dp3.jpg
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.