celoročný
Maria Ellend-Haslau-Regelsbrunn

Dateigröße: 614.68 KB

Maria Ellend-Haslau-Regelsbrunn

Maria Ellend

Na južnej strane Dunaja sa nad riekou na terénnej vyvýšenine rozprestierajú obce, ktoré sú prirodzene chránené pred povodňami. Jej svahy pozostávajú zväčša z drveného štrku, ktorý sa pri prudkých dažďoch dáva do pohybu. Tieto pohyby horniny sa dali pozorovať aj počas túry.Vo svahovom lese sa miestami objavujú jednotlivé porasty buka lesného, ktorý sa obvykle vyskytuje až vo vyššie položených stanovištiach.

Pozdĺž Dunaja sa zachovali viaceré rybárske chatky s kladkovými vyťahovacími sieťami. Podustvy a mreny môžu v rieke chytať amatérski rybári len s povolením. Profesionálne rybárčenie na Dunaji zaniklo v 1950-tom roku.

Nezamŕzajúca rieka je obľúbeným zimoviskom viacerých druhov kačíc, ktoré sem prilietajú zo severnej Európy. Hlaholka severská a chochlačka sivá sa tu zdržiavajú od novembra do februára. Kormorány sa ponárajú za potravou alebo sedia pri vode s roztiahnutými krídlami a sušia si perie.

Haslau

Ešte pred vyhlásením národného parku sa v Haslau zrealizovalo sprietočnenie vedľajšieho ramena s tokom. Zníženie vlečnej cesty a sprietočnenie bočných hrádzok sú z dnešného pohľadu len minimálnym úsilím, ako dostať do lužnej krajiny viac vody. Pri záplavách sa však v týchto miestach vytvára veľmi silný prúd. Prechod touto lokalitou sa vtedy stáva životu nebezpečným. Jadrová zóna národného parku – Mitterhaufen sa, podľa očakávania, vďaka týmto zásahom výrazne zmenila.

Tesne pri násype Haslauer Traverse sa nachádza plytké štrkovité dunajské pobrežie, po ktorom sa pri nízkej hladine vody dá prejsť pešo skoro až do stredu toku. Táto lokalita je prístupná aj ako prírodné kúpalisko. V jemnom pobrežnom piesku sa dajú pozorovať stopy viacerých druhov zvierat.Vlny, ktoré vznikajú pri jazde rýchlych motorových člnov, zalievajú pláže a často zasahujú až do línie vŕbových porastov. Ich pričinením sa mnohé malé riečne organizmy dostávajú až do suchej zóny, odkiaľ už niet možnosti návratu do toku.

Regelsbrunn

Lužné územie Regelsbrunner Au bolo v roku 1989 od štátu odkúpené organizáciou WWF na základe dobrovoľnej finančnej zbierky. Vo vysadenom lese s hybridnými topoľovými porastmi dochádza k opakovanému lámaniu stromov, čím sa uvoľňuje priestor pre šírenie sa pôvodných druhov drevín. Na lámaní pobrežných porastov má svoj podieľ aj bobor, ktorý takto vytvára vhodné suché a pozorovacie stanovištia pre rybárika riečneho a kormorána.

Silný prúd vody v danom území spôsobuje eróziu svahov, ktoré slúžia ako hniezdisko rybárikov.

Popri ceste bujnie porast netýkavky žliazkatej, invázny druh rastliny, ktorý sa vo vlhkej pôde rýchlo šíri. Túto neskoro kvitnúcu rastlinu, ktorá je konkurenciou pre žihľavu a černicu, navštevuje viacero druhov hmyzu.

Na území obce Regelsbrun sa pozdĺž dunajského pobrežia nachádzajú viaceré ostrovčeky, a štrkové pláže, ktoré sú pre verejnosť uzatvorené. Slúžia totiž ako hniezdiská pre chránené druhy vtákov, ako je napr. kulík riečny.Tieto nesmú byť rušené.

Dodržujete prosím pravidlá správania sa v prírode!

3 km
45 minút

Turistická trasa vedie popri Dunaji.
V období počas záplav, ako aj tesne po ich ústupe, je daný chodník neschodný.


Dateigröße:

Maria Ellend – Haslau

Východiskový bod:
Maria Ellend, z hlavnej cesty oproti čističky vôd strmo do kopca ku vchodu do národného parku. Pri vstupnej bráne do národného parku je možnosť parkovania veľmi obmedzená.

Turistická trasa je počas povodne, ako aj po povodni nepriechodná.

Trasa najprv vedie pozdĺž strmého svahu po úzkom chodníku. Už začiatkom leta sa tu vyskytujú húštiny žihľavy, netýkavky a černice, ktorej sladké plody sa objavujú v auguste. Potom cesta vedie popri mŕtvom ramene, kde hľadajú bobry potravu a často tu vídať aj lietajúce rybáriky. Od násypu smerom na východ sa rameno rozširuje. Tu majú svoj vodný biotop volavky, labute a v zime viaceré druhy kačíc. Skôr ako sa cesta priblíži k Dunaju, prechádza cez vodnú priekopu, pri ktorej sú viditeľné stopy vysokej zveri a kuny.

Trasa ďalej pokračuje vlečnou cestou pozdĺž Dunaja. V zimnom období je tu síce dosť veterno, ale dajú sa tu aj veľmi dobre pozorovať vodné vtáky, ktoré sa zväčša zdržiavajú na protiľahlom brehu. Aj orliak morský často krúži nad týmto územím.

Trasa potom opúšťa pobrežie a prechádza po mäkkom dunajskom piesku k násypu Haslauer Traverse.

6 km
1,5 hodiny

Turistická trasa vedie popri Dunaji.
V období počas záplav, ako aj tesne po ich ústupe, je daný chodník neschodný.


Dateigröße:

Haslau – Regelsbrunn

Východiskový bod:
Prístupová cesta vedie: po hlavnej ceste v obci Haslau, ďalej pešo uličkou Berggasse, alebo autom do kopca po ceste Donaustraße až ku vstupnej bráne do národného parku pri tzv. Haslauer Traverse.
Pri vstupnej bráne do národného parku je možnosť parkovania obmedzená. Najbližšie parkovisko sa nachádza neďaleko športového ihriska.
Ďalšia prístupová cesta vedie: z obce Regelsbrunn do kopca popri sedliackych usadlostiach, potom sa odbočí doprava do dunajského územia (Donaulände) ku vchodu do národného parku.

Turistická trasa je počas povodne, ako aj po povodni nepriechodná.

Cez násyp - Haslauer Traverse vedie cesta k Dunaju, ďalej ide proti prúdu k depresii na vlečnej ceste a k mostíku. Toto bočné rameno bolo tiež sprietočnené s Dunajom, takže nejaký čas v roku zásobuje lužnú krajinu vodou. Krátko potom sa ide popri móle, kde kotví lodička prevážajúca turistov do Orthu.

Pobrežie je najprv porastené nízkymi vŕbovými kríkmi a neskôr prechádza v štrkovité pláže. Tieto sú pre verejnosť uzatvorené, nakoľko sú hniezdiskom vzácnych druhov vtákov, ako napr. kulík riečny a kalužiak riečny.

Po asi dvoch kilometroch sa prichádza ku 1900. riečnemu kilometru, meranému od ústia Dunaja pri Suline v Rumunsku. Cesta pokračuje popri starej topoľovej plantáži, kde sa opäť začína rozrastať prirodzený lesný porast. Pri násype Regelsbrunner Traverse cesta opäť prechádza cez bočné rameno, kde sa dajú pozorovať volavky popolavé a biele, ale aj potápače veľké, kormorány a labute.