celoročný
Lobau

Dateigröße: 612.75 KB

Lobau

Viedeňskou časťou národného parku kedysi tiež pretekal Dunaj, avšak reguláciou Dunaja v 19. storočí bola táto oblasť úplne odrezaná od hlavného toku rieky. Doposiaľ sú však v krajine viditeľné stopy, ktoré tu zanechal dunajský vodný tok. Jeho dôkazom sú aj názvy okolitých obcí, ako napríklad „Häufl“, ale aj výskyt terénnych depresií a mokrín, ktoré sú svedkami niekdajších ostrovčekov a vedľajších ramien toku.

V miestach s nahromadenými nánosmi štrku, ktorý už regulovaný tok nestihol odplaviť, vznikli horúce stepné biotopy so xerotermofilnou flórou a faunou, pripomínajúce africké savany.

Staré dunajské ramená v Lobau husto zarástli trstinami, čím vznikli špeciálne vtáčie stanovištia. Vtáky v daných porastoch môžu nerušene pobehovať a plávať, pre prírodných pozorovateľov sú takmer neviditeľné, ale ich hlasy sú zreteľné.

Objavovanie prírodných krás Lobau a jej skrytých obyvateľov si vyžaduje veľa trpezlivosti a sústredené pozorovania.

Dodržujete prosím pravidlá správania sa v prírode!

5 km
2-3 hodiny

Trasa vedie stepnou oblasťou, i popri mŕtvych dunajských ramenách.


Dateigröße:

Náučný chodník Obere Lobau

Východiskový bod:
Dom národného parku / Nationalparkhaus wien-lobAU.

Turistická trasa začína pri Dome národného parku- nationalparkhaus wien-lobAU a smeruje najprv k starému prírodnému kúpalisku Dechantlacke. Okolo tohto opusteného štrkového jazera sa nachádza hojný bobrí ohryz a v období od apríla do neskorej jesene sa v tichých zákutiach dajú pozorovať korytnačky močiarne. Bohužiaľ sa tu často vyskytujú aj nepôvodné vodné korytnačky písmenkové s červenými a žltými fľakmi, ktoré sú konkurenciou pre domácu korytnačku močiarnu.

Ďalej trasa vedie malou stepnou lokalitou, kde sa v jarných mesiacoch vyskytujú krásne porasty vstavačovitých rastlín (Orchideaceae) a odtiaľ na drevený chodník Josefsteg, ktorý prechádza starým dunajským ramenom s hustým porastom trstín. Trasa pokračuje popri lúke gaštanovou alejou k vodárni s podzemnou vodou a odtiaľ cez pole ku vchodu do národného parku - Saltenstraße.

Na kraji lesa sa nachádza vyhliadková plošina s výhľadom na vodnú plochu, z ktorej sa dajú dobre pozorovať vodné vtáky. Trasa vedie ďalej cez stepnú oblasť späť k Josefsteg a končí v Dome národného parku.

5 km
1 hodina

Trasa križuje viaceré aleje a prechádza aj lúkami v oblasti Lobau.


Dateigröße:

Okružná trasa Panozzalacke

Východiskový bod:
Parkovisko pri Panozzalacke.

Trasa začína hneď za parkoviskom, vedie popri bunkri z druhej svetovej vojny cez stepnú lokalitu porastenú pieskomilnými kríkmi a hlohom až k prírodnému kúpalisku – štrkovisko Panozzalacke, kde sa často zdržiavajú labute. Ďalej cesta vedie majestátnym jaseňovým porastom a pokračuje pozdĺž mŕtvych ramien Fasangarten Arms s trstinovým porastom. Stojace odumreté stromy na tejto lokalite poskytujú ideálne životné prostredie rôznym druhom ďatlov.

Trasa prechádza gaštanovou alejou a popri vodárni do Vorwerkstraße. Pokračuje dubovou alejou, alejou starých ovocných stromov, prechádza rozľahlými lúkami a úhormi. Vyhliadková plošina poskytuje krásne výhľady na pokojné vody starého ramena, kde sa niekedy mihne aj sliepočka vodná.

Potom trasa odbočuje na juh a prechádza pokojnou lúčnou krajinou, kde sa na jeseň zdržiava vysoká zver a zajace. Tesne pred štrkoviskom Panozzalacke sú popri ceste rosiahle hniezdiská havrana čierneho, ktorý tu nocuje v zimných mesiacoc.

10 km
3 hodiny

Pozdĺž trasy sa vyskytujú viaceré pomníky z obdobia bitky proti napoleónskym vojskám.


Dateigröße:

Okružná trasa Napoleona

Východiskový bod:
Okruh môže začať pri reštaurácii Groß-Enzersdorfer Uferhaus, alebo pri Kasernbrückerl, alebo pri štrkovisku Panozzalacke.

Od reštaurácie Groß-Enzersdorfer Uferhaus vedie trasa najskôr cez bývalé ostrovy s viditeľnými zbytkami starého opevnenia. Dnes už je tento rozsiahly jaseňový porast zväčša suchý. Z lokality Kasernbrückerl trasa odbočí smerom na juh a pokračuje okolo bývalého skladu pušného prachu a cintorína francúzskych vojakov, ukrytého v hustom lužnom lese. Cesta vedie ďalej popri hájovni vedľa majera a prechádza rozsiahlymi lúčnymi plochami. Tieto sú dobrými lokalitami nielen na pozorovanie vysokej zveri a zajacov, ale v zimných mesiacoch tu často vídať aj loviace dravé vtáky.

Trasa pokračuje cez Napoleonstraße a vyúsťuje v južnej časti Lobau. Neďaleko skladu pohonných hmôt a blízko Panozzalacke sú popri trase umiestnené ďalšie dva kamene z napoleonských čias. Cesta pokračuje pozdĺž kompostárne, kde okružná trasa prechádza do poslednej etapy. Táto vedie popri rozsiahlych lúkach a opustených poliach hustým lesným porastom, pozdĺž malých vodných plôch späť smerom k obci Groß-Enzersdorf.

8 km
2 – 3 hodiny

Viachodinová pešia túra idylickou prírodou v oblasti Untere Lobau.


Dateigröße:

Okružná trasa Untere Lobau

Východiskový bod:
Groß-Enzersdorfer Uferhaus.

Trasa začína na parkovisku pri reštaurácii Groß-Enzersdorfer Uferhaus a smeruje spočiatku na juh ku kanálu Dunaj – Odra, k prírodnému kúpalisku. Okolie umelej vodnej staby je veľmi suché, neúrodná pôda je porastená rakytníkom rešetliakovým a agátom. Odtiaľto vedie cesta k protipovodňovej hrádzi a po nej smerom na východ. V tejto veternej časti trasy sa dajú dobre pozorovať od novembra do februára rôzne druhy kačíc a iných vodných vtákov, ktoré využívajú túto v zime nezamŕzajúcu časť Dunaja na prezimovanie.

Z hrádze cesta odbočí smerom na sever a pri krížnej traverze prechádza mŕtvym ramenom, ktoré je husto zarastené tŕstím. Pri tejto tichej vodnej hladine sa dobre pozorujú volavky a sliepočky vodné, na pobrežných porastoch vŕb sa často vyskytujú bobrie ohryzy a občas sa dá spozorovať aj plávajúca ondatra pižmová. Trasa sa nakoniec zvrtne opäť na západ a pokračuje alejou, potom pozdĺž lúk a polí ležiacich úhorom späť do východiskového bodu.