Sprache SK
DE EN SK

DANUBEPARKS - Sieť chránených území na Dunaji

Rieka Dunaj je veľtokom medzinárodného významu, ktorý je jedinečný aj tým, že preteká najväčším počtom európskych štátov. Napriek nepriaznivým ľudským zásahom patria  prírodné územia pozdĺž Dunaja z hľadiska ochrany biologickej rozmanitosti druhov v juhovýchodnej Európe aj v súčasnosti k jedinečným európskym oblastiam nadregionálneho významu.
Na tejto druhovej ochrane sa podieľajú viaceré chránené územia popri Dunaji, ktorých správcovia musia čeliť podobným problémom.


Proces tvorby siete chránených území na Dunaji začal v roku 2007 a ich vzájomná spolupráca sa rozvinula vďaka dvom programovým projektom EÚ, ktoré sú sponzorované z programu Juhovýchodná Európa ( ETC- South East Europe.).
Poznámka: Podrobnosti o obidvoch projektoch DANUBEPARKS 2009-2012 a DANUBEPARKS STEP 2.0 nájdete na spodnej časti stránky.

Roky intenzívnej spolupráce vyvrcholili v auguste 2014 založením organizácie DANUBEPARKS – platformy pre dlhodobú intenzívnu spoluprácu.


Cieľom danej spolupráce je optimalizácia manažmentu v chránených územiach aplikovaním vedeckých poznatkov, rozvoj spoločných konceptov ochrany prírody, posilnenie medzinárodnej politickej propagácie ochrany prírodných oblastí formou vzájomnej dunajskej stratégie, ako aj realizácia ukážkových pilotných projektov. Rozmanité sú jednak okruhy vzájomnej spolupráce ako aj lokálne úlohy jednotlivých chránených oblastí, ako napr. revitalizácia toku, ochrana špecifických biotopov a indikačných druhov organizmov, monitoring, environmentálne vzdelávanie.

Medzičasom sa organizácia DANUBEPARKS stala významným partnerom projektového fondu pre dunajský región - EUSDR, ako aj Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj – ICPDR. S dunajskými chránenými územiami úzko spolupracujú aj organizácie z iných odvetví, ako napr. NEWADA Duo (Sieť administrácií Dunajskej vodnej cesty) a DCC (nadnárodná organizácia Danube Competence Center, cestovný ruch). Cieľom spolupráce je nájsť vzájomné integračné riešenia. Ďalšími dôležitými partnermi sú organizácie zamerané na ochranu prírody: WWF Dunajsko-karpatský program a BirdLife international.

DANUBEPARKS – prírodné zážitky

Ponuku informácií všetkých spoločných aktivít dunajských chránených území ako aj výsledky ich projektov poskytuje aj na stiahnutie webová stránka www.danubeparks.org.


Osobitný blog ponúka informácie o prieskumnom výlete dunajskými chránenými územiami a ich zariadeniami pre návštevníkov, ktorý sa uskutočnil na jar v roku 2013. Nechajte sa ním inšpirovať pri plánovaní vašej nadchádzajúcej dovolenky!

Databanka orliaka morského pozdĺž Dunaja sústreďuje informácie o pozorovaniach tohto dravca z radov odborníkov i verejnosti. Zapojte sa aj vy do tejto akcie a prispejte tak k získaniu kompletného prehľadu jeho rozšírenia popri Dunaji.

Partnerské chránené územia pozdĺž Dunaja

Kontakt

DANUBEPARKS
c/o Donau-Auen National Park
Georg Frank (Generálny sekretár)
Schloss Orth, A-2304 Orth an der Donau
e-mail: g.frank@danubeparks.org
www.danubeparks.org

 

DANUBEPARKS 2009-2012

Projekt zahŕňa spoluprácu 12 dunajských chránených území z 8 podunajských štátov a projektový rozpočet vo výške 2,7 milióna €, ktorý umožnil realizáciu rôznych opatrení. Najdôležitejšie výsledky tohto prvého projektu sú zahrnuté podľa nasledovných pracovných oblastí. Ďalšie informácie sú k dispozícii aj na stiahnutie v projektových správach.

Manažment životného prostredia chránených území

Rozpracovanie podunajských konceptov na ochranu dunajských luhov a tvorba cezhraničných manažmentových plánov prispeli k medzinárodnému koordinačnému plánovaniu správy chránených oblastí. Pilotnou realizáciou opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia daných území (revitalizácia lúk, zalesňovanie, nákup pozemkov s hodnotnými lokalitami) sa získali cenné skúsenosti a viditeľné výsledky.

Riečna morfológia

Rozvoj spoločnej stratégie chránených území popri Dunaji zameranej na riešenie konfliktov medzi ochranou prírody a dunajskou plavbou bol dôležitým medzníkom pre výmenu skúseností a vytvorenie bázy pre budúcu medzisektorovú spoluprácu. Realizáciou viacerých revitalizačných riečnych projektov sa opätovne sprietočnili viaceré bočné dunajské ramená s hlavným tokom a budovanie priečnych hrádzí sa realizovalo šetrnejším spôsobom s ohľadom k životnému prostrediu.

Druhová ochrana

V projekte rozpracovaný „Akčný plán na ochranu orliaka morského na Dunaji“ bol prijatý Európskou radou /Bernský dohovor a v súčasnosti tvorí základ pre realizáciu ochranných opatrení. Zintenzívnila sa ochrana hniezd a monitoring jedincov a získané údaje sa zhromažďujú v celo dunajskej databáze orliaka morského.

Monitoring a NATURA 2000

Celistvejší obraz na riečnu morfológiu pozdĺž celého Dunaja poskytlo sledovanie vybraných druhov - kulíka riečneho a brehule, ktoré sú indikátormi dynamických riečnych biotopov. Publikácie k manažmentu bobrov a databanka rýb tieto aktivity zavŕšili.

Prírodný turizmus

Spoločná stratégia pre prírodný turizmus predstavuje teraz základ pre budúce projekty. Počas prvých rokov spolupráce sa rozbehli výlety na člnoch a bicykloch a zorganizovalo sa spoločné školenie sprievodcov prírodou.
 

DANUBEPARKS STEP 2.0

Úspešná spolupráca z minulých rokov, ako aj výber ukážkového projektu v „Stratégii EÚ pre Podunajsko“ sú dôkazom toho, akú dôležitú úlohu môže plniť sieť dunajských chránených území pre ochranu prírody v Európe. Preto v súčasnosti podunajské chránené územia pokračujú v začatej práci formou projektu DANUBEPARKS STEP 2.0.


V nadväznosti na existujúce stratégie a akčné plány sa presadili opatrenia zamerané na ochranu prírody. Podporný program EÚ - ETC-South East Europe financoval projekt od októbra 2012 do septembra 2014 sumou vo výške 2,2 milióna €. Prehľad o aktivitách a ich výsledkoch je zahrnutý v projektovej správe.

Opatrenia zamerané na druhovú ochranu topoľa čierneho a orliaka morského

Mapovanie výskytu dôležitého rastlinného druhu – topoľa čierneho pozdĺž Dunaja, ako aj ochrana jestvujúcich mohutných solitérov daného druhu, prispievajú k podpore dynamiky lužných lesov. Pre zabezpečenie ochrany miestnych genotypov sa zrealizovala jednak analýza ich genetickej variability, ako aj pilotné projekty opätovného zalesňovania daného druhu.


V nadväznosti na "Akčný plán na ochranu orliaka morského“ boli pripravené pre celé územie Dunaja koordinačné ochranné opatrenia. Do prvého sčítania zimujúcich orliakov bola v hojnom počte zapojená aj verejnosť.

Riečna morfológia a dynamika toku

Monitoring kulíka riečneho a brehule riečnej- typických druhov prirodzených dynamických riečnych brehov – sa zopakoval v rámci medzinárodného projektu Spoločný prieskum Dunaja /Joint Danube Survey/ pod vedením ICPDR, a touto spoluprácou stúpla aj politická vážnosť projektu.


Jednotlivé chránené územia rozvinuli aj akčný plán pre revitalizáciu a ochranu dynamických riečnych biotopov. Okrem plánovania príkladných riečnych revitalizačných opatrení obsahuje tento celo dunajský koncept aj ochranu tzv. „divokých“ dunajských ostrovov, ktoré sú ešte stále silne ovplyvnené prirodzenou dynamikou rieky.

Prírodná turistika

V rámci rozvoja prírodného turizmu v DANUBEPARKS sa vytýčil míľnik pre plány do budúcnosti zamerané na spoznávanie dunajskej prírody. Neďaleko Budapešti sa naplánovalo spoločné návštevnícke centrum, ktoré bude zastrešovať všetky dunajské chránené územia. Okrem toho sa vytýčili kritéria kvality pre produkty cestovného ruchu v chránených územiach, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu ponuky pre návštevníkov.


Aký počet návštevníkov znesie chránené územie bez toho, aby v ňom nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu ekosystémov? Táto otázka sa stala aj súčasťou štúdie o únosnosti územia Delty Dunaja a Dunajských luhov regiónu Neuburg-Ingolstadt.

Dlhodobý a integrovaný prístup

Prácu organizácie DANUBEPARKS podporujú od jej vzniku jednak nové partnerské chránené územia, ale aj intenzívna spolupráca rezervácií v krajinách mimo EÚ. Stratégia ich rozšírenej spolupráce, ktorá dnes zahŕňa sieť 20 chránených oblastí, už teraz zabezpečuje ich silnejší kolektívny hlas.


Spoločná konferencia DANUBEPARKS STEP 2.0 potvrdila, že najdôležitejším bodom všetkých tém je naďalej vzájomná spolupráca s príslušnými zainteresovanými skupinami: s partnermi z odvetvia lesného hospodárstva, ako aj so zástupcami riečnej dopravy, na posilnenie možnosti spolupráce aj v konfliktných oblastiach.